سمباده سیا

7240siacarat

مشخصات محصول
الماس : سنگدانه

 روکش: فرایند ویژه
پیوند : رزین های مصنوعی
پشتوانه : پارچه کنیتد با پوشش فوم
 K500، K1000، K2000، K3000 طیف سنگریزه