پشتیبانی فنی

خراطی با استارون و یا سولید سورفیس

خراطی با استارون و یا سولید سورفیس :

خراطی با استارون و یا سولید سورفیس :

جالب اینکه نیازی نیست شما تخصص خراطی را داشته باشید ، بلکه کافیه ضایعات کاریتان را به یک خراط دهید و فقط بگوئید نوع ابزارش را طبق فیلم تغییر دهد و کارهای متنوعی از اضافات استارون بسازید .

جالب تر این که قیمت ضایعات مجانی هست و شما فقط اجرت کار را هزینه دارید و خلاقیت خراط