پشتیبانی فنی

توجه به شماره سریال صفحات استارون قبل از برش

این شماره سریالها 10 رقمی میباشد و باید تمام 10 رقم در تمامی ورقها مثل هم باشند.

 

نکته ایی بود که باید جهت اطلاع همکاران یادآور شویم.

لطفا" در کارهایی که باید دو قسمت را با هم متصل کنید و از دو یا بیشتر ورق استفاده کنید ، قبل از برش به شماره سریال تمام ورقها توجه کنید.

این شماره سریالها 10 رقمی میباشد و باید تمام 10 رقم در تمامی ورقها مثل هم باشند.

بعضا" دیده شده که بعضی از همکاران فقط به 4 یا 5 رقم آخر استناد کرده اند که اینکار اشتباه است و باعث دو رنگی کار میگردد.

مدیریت کردن کار اجرایی همیشه با تولید کننده است و همیشه در کارگاه ها و انبارهای همه ما ورقهای کامل و یا تکه وجود دارد که در کارهای دیگر  مصرف میشوند، بنابراین در زمان اجرا باید به این نکته ساده ولی بسیار مهم توجه داشت چون مسولیت اجرا با تولید کننده هست.

در ضمن در زمان خرید ورق از نمایندگان و عاملین فروش ورق بخواهید که تعداد ورق مورد نیازتان را از یک سریال تحویل دهند ، زیرا نمایندگان و عاملین در مقابل اجرای ورق با سریالهای متفاوت مسولیتی ندارند

بنابراین لطفا" در هنگام خرید به شماره سریال ورقها توجه فرمائید.

با تشکر

کابیران ابوقداره