سمباده سیا

7940 siaair

مشخصات محصول
سنگدانه: اکسید آلومینیوم سفید
روکش: فرآیند ویژه
پیوند: رزین های مصنوعی
پشتوانه: پارچه ی کشباف با پوشش فوم
طیف سنگریزه: K240 - K4000