سمباده سیا

1950 siaspeed

مشخصات محصول
سنگدانه: انواع مخلوط سنگریزه، اکسید آلومینیوم نیمه شکننده، اکسید آلومینیوم
روکش: الکترواستاتیک (K040 - P600)
پردازش ویژه (P800 - P1500)
اتصال:  رزین های مصنوعی
روکش اضافی: استئارات
پشتوانه: کاغذ (K40 - P600) پرده نازک (P800 - P1500)
میزان سنگریزه K40 - P1500