سمباده سیا

سمباده های پیوندی

دیسک های برش دقیق برای اجرای برش مطلوب، و دیسک های کارامد در تراش فلز،  برای گستره ای از کاربری فلز.