سمباده سیا

سمباده های نابافته

محصولات نابافته، برای آماده سازی، تمیز کردن، پرداخت کاری و بازیابی مواد به ویژه فلزات.