لیست نمایندگان شرکت کابیران ابوقداره

لیست نمایندگان شرکت کابیران ابوقداره

لوته استارون

شهر شرکت مدیریت تلفن
اصفهان چوپ چین آقای مسعود خدا پرست 031-34503004-6
تهران تندیس آراد آقای محسن رضایی 021-36676067-8
 تهران توسعه عمران کیاوش آقای امیرحسین کشتکارن 021-33288029
تهران درنیکا علیرضا طیبی 09120961062
تهران چوپ چین آقای مسعود خدا پرست

021-33288010

021-33288020

شیراز مرکز استارون آقای احسان فروزانی 071-32321945
مشهد تندیس آراد آقای محسن رضایی 051-38410635